Prapořiště 2e – Pranty 345 06 Kdyně
+420 605 586 260
info@pranty.cz

Všeobecné podmínky.

Penzion Pranty

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky Regina Bohemia s.r.o. pro zajištění pobytů v Penzionu Pranty upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a Regina Bohemia s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy České Republiky a jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

Článek 1 – úvodní ustanovení

Regina Bohemia s.r.o.   poskytuje své ubytovací služby všem zákazníkům. Osoby mladší 18. let mohou služby využívat pouze v doprovodu osoby či osob starších 18. let.

Smluvní vztah mezi Regina Bohemia s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě písemné objednávky, za kterou je považován řádně vyplněný „objednávkový formulář“, který může být i v elektronické podobě.

Zákazník, který si pobyt objednal a vyplnil objednávkový formulář, odpovídá za smluvní závazky všech zúčastněných osob během celého pobytu.

Článek 2 – doba pronájmu

Letní sezónou se rozumí období od začátku května do konce října. V hlavní sezóně (červenec, srpen) jsou pronájmy nejméně týdenní (sobota – sobota). Mimo sezónu (květen, červen, září, říjen) jsou možné pobyty i kratší.

Zimní sezónou se rozumí období od začátku listopadu do konce dubna. Hlavní sezóna je Silvestr, Vánoce, únor a březen. Mimo sezóna jsou ostatní zimní termíny. Zimní pobyty (Silvestr, Vánoce) mohou mít specifické termíny.

Začátek pronájmu objektu je v den nástupu mezi 14. – 15. hodinou a ukončení je poslední den pronájmu do 10. hodiny.

Článek 3 – objednávka a úhrada pobytu

Pobyty lze objednat e-mailem, písemně nebo osobně. Na internetových stránkách je možné zjistit aktuální stav obsazenosti objektu. V případě, že je volný termín, Regina Bohemia s.r.o.   zašle daňový doklad s uvedenými termíny plateb za pobyt. První splátka je ve výši 50 % celkové ceny pobytu a musí být uhrazena nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení faktury na účet Regina Bohemia s.r.o.   Upozorňujeme, že je nutné dodržet termín úhrady, neboť teprve po obdržení první splátky Regina Bohemia s.r.o.   objekt závazně zarezervuje. Při nezaplacení první splátky v termínu uvedeném na faktuře bude Regina Bohemia s.r.o.   tuto skutečnost považovat za zrušení objednávky a objekt bude vrácen do nabídky pro jiné zákazníky.

Zaplacením první splátky se objednávka stane závaznou a zákazník se tímto zavazuje dodržovat všeobecné podmínky Regina Bohemia s.r.o.  Doplacení celkové ceny pobytu bude v den příjezdu v hotovosti. Pokud se zákazník v den příjezdu nedostaví a tím nebude celková cena pobytu doplacena, záloha 50% propadá ve prospěch Regina Bohemia s.r.o.

Článek 4 – cena pobytu

Celkové ceny za pobyt jsou sjednány v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění dalších změn a dodatků, a to dle atraktivnosti objektu a jeho okolí, vybavenosti objektu a cenových požadavků majitele.

Ceny pobytů neobsahují:

•       místní poplatek Obecnímu úřadu z ubytovací kapacity 

•       ostatní položky jsou dle aktuálního ceníku umístěného na www.pranty.cz  

Článek 5 – ubytovací pokyny

Začátek pronájmu objektu je v den nástupu mezi 14. a 15. hodinou. Časový interval je nutno dodržet, jinak nemůžeme garantovat řádné předání objektu a vstupují v platnost stornovací podmínky.

Při předání seznámí pronajímatel či správce zákazníka s objektem a jeho inventářem a předá klíče od objektu. Pronajímatel má právo vyžádat si od zákazníka kauci na dobu pobytu v maximální výši 3 000 Kč. Pro skupiny více než 4 osob ve věkové kategorii do 28 let platí záloha ve výši Kč 2.000,- za každou osobu. 

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude uveden na závazné objednávce a v žádném případě nesmí překročit maximální počet osob povolený pro dotyčný objekt. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku patřícímu k objektu bude ubytován větší počet osob, má pronajímatel či správce objektu právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

Upozorňujeme, že v objektu je pouze jediný zdroj vody vlastní studna a zejména v teplých letních dnech je třeba vodou šetřit. 

Domácí zvířata nejsou povolena.

Během užívání objektu je nutno dodržovat následující zásady:

•       nestěhovat nábytek ani jeho části v objektu či z objektu ven 

•       při odchodu řádně zamykat objekt 

•       šetřit vodou a energiemi 

•       řádně pečovat o svěřený majetek 

•       dodržovat noční klid od 22 do 7 hodin 

•       udržovat pořádek, odpadky shromažďovat na k tomu určeném místě

Objekt je nutno opustit v poslední den odjezdu do 10 hodin, a to řádně uklizený. Pronajímatel si překontroluje stav objektu a jeho vybavení a bude-li vše v pořádku, vrátí zákazníkovi složenou kauci.  

Článek 6 – stornovací podmínky

a) zrušení pobytu ze strany zákazníka

Objednávku pobytu je možno zrušit pouze písemnou a naprosto jednoznačnou formou (dopis, e-mail), rozhodující je přitom okamžik přijetí storna v kanceláři Regina Bohemia s.r.o.. Oznámení doručená po pracovní době (tedy od 15.30 do 24 hodin) běžného dne se považují za přijatá až následující pracovní den.

Pokud zákazník zruší závazně objednaný pobyt, vybírá Regina Bohemia s.r.o.   stornovací poplatky. Jejich výše se stanovuje v závislosti na době zbývající do zahájení pobytu (den zahájení se nezapočítává), a to takto:

•       30 a více dnů před nástupem – 10 % z ceny pobytu, 

•       15-29 dnů před nástupem – 30 % z ceny pobytu, 

•       0 – 14 dnů před nástupem – 50 % z ceny pobytu,

V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, neplatí storno poplatky.

Po přijetí storna více než 15 dnů před nástupem pobytu vystaví Regina Bohemia s.r.o.  

zákazníkovi dobropis a vrátí odpovídající část již zaplacené ceny pobytu.

b) zrušení pobytu ze strany Regina Bohemia s.r.o.   

Regina Bohemia s.r.o.   je oprávněna pobyt zrušit, jestliže dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelné pohromě, katastrofě, jiné nenadálé události), pro které není možné pobyt zajistit. V takovém případě vrátí Regina Bohemia s.r.o.   zákazníkovi již zaplacenou cenu pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

Článek 7 – změny v objednávce

Změna jména zákazníka, počtu přihlášených osob (není-li překročen maximální počet osob povolený pro daný objekt) či dětskou postýlku je bez poplatku.

Článek 9 – odpovědnost za škody

Zákazník užívá objekt během pobytu na vlastní nebezpečí. Regina Bohemia s.r.o.   neodpovídá za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními katastrofami, teroristickými útoky, stávkami, násilím všeho druhu apod. Doporučujeme proto před odjezdem uzavřít cestovní pojištění.

Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit správci  objektu (nejpozději v den odjezdu).

Článek 10 – Reklamace

Zákazník má právo případné nedostatky a závady zjištěné na objektu reklamovat u správce objektu, který odpovídá za jeho stav. Jedná se zejména o závady technických zařízení (dodávka energií, vody, topení apod.) a vybavenosti objektu v rozporu s nabídkou. Správce objektu má povinnost bez zbytečného odkladu zjednat nápravu, jinak může zákazník vůči němu uplatňovat nároky na slevu při ukončení pobytu. O této skutečnosti je třeba učinit zápis s vyjádřením obou stran. 

Článek 11 – závěrečná ujednání

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 31.6.2008.

Zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných podmínek, že jim rozumí, že s nimi v plném rozsahu souhlasí, a to stvrzuje zasláním první splátky celkové ceny pobytu na účet Regina Bohemia s.r.o.  .